Tác phẩm ngọc

Đặc điểm đá ngọc tự nhiên

Thế giới vận vật có muôn màu, muôn vẻ với nhiều nguồn tài nguyên khác nhau như: tài nguyên nước, tài nguyên rừng, tài nguyên khí và tài nguyên khoáng sản. Trong số tài nguyên khoáng sản là phải kể đến tài nguyên đá và đặc biệt phải kể đến loại Đá ngọc tự nhiên.

Xem tiếp

Hiển thị 16 sản phẩm